Begravelse eller bisettelse

Skal familien velge begravelse eller bisettelse? 

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes i jord. Bisettelse brukes når seremonien følges av kremasjon (brenning) og nedsetting av urne i en grav, eller askespredning.

Ofte er det familien som bestemmer om det skal være begravelse eller bisettelse, men det kan også foreligge en skriftlig viljeserklæring fra avdøde. Vær klar over at den som har fylt 15 år selv kan velge om det skal være begravelse eller bisettelse i en underskrevet og datert erklæring.

Urnenedsetting

Familien blir ikke tilskrevet om forslag til dato og klokkeslett for urnenedsetting i grav. Familien må selv fremme sitt ønske. Urnenedsetting kan finne sted ca. 14 dager etter seremonien. Andås er behjelpelig med bestilling av tider for dette. Urner kan oppbevares i krematoriet i inntil 6 måneder.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss eller kirkegårdsadministrasjonen i den aktuelle kommunen.

Alle har rett til en fri grav. Ønsker man å reservere gravsted for ektefelle eller andre må festeavgift vanligvis betales.

Gravsted

Gravminnet må settes opp etter de retningslinjer som gjelder på den aktuelle kirkegården. Vi kjenner retningslinjene for kirkegårdene på Sørlandet.

Askespredning

Askespredning kan finne sted etter ønske fra avdøde. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning etter søknad, og søker må ha fylt 15 år. Tillatelse kan gis i etterkant av dødsfall dersom det kan godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Tillatelse kan gis for askespredning etter barn når de nærmeste etterlatte ønsker det.

Aske kan ikke deles. Det betyr at ved askespredning kan askeurne ikke samtidig settes ned i et gravsted. Det kan ikke reserveres / opprettes et gravsted uten noen gravlegges der.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om askespredning.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
38 17 74 50